Tarcza Antykryzysowa 2.0. – Podstawowe założenia

W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwana potocznie tarczą 2.0., która rozszerza zakres wsparcia Państwa na rzecz polskich przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa.

Co się zmieniło?

1. Tarcza 2.0 wprowadza dodatkowe zwolnienie z 50% nieopłaconych składek ZUS na okres 3 miesięcy wobec przedsiębiorców, którzy zgłosili od 10 do 49 nowych ubezpieczonych.

2. Świadczenie postojowe może przysługiwać 3 razy, a nie jedynie raz, jak było to przewidziane w Tarczy 1.0.

3. Bieg terminu do ogłoszenia upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu i biegnie na nowo jeśli podstawa takiego wniosku powstała w trakcie trwania epidemii.

4. Ustawa przewiduje możliwość udzielenia przedsiębiorcom przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wsparcia w postaci pożyczki, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu na warunkach rynkowych.

5. Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu lub dostarczaniu żywności zostali uprawnieni do zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy, jak również do zobowiązania pracownika do pozostawania w gotowości lub odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

6. ZUS może na wniosek dłużnika odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę w płatności składki.

ATM.LEGAL ALERT: Projekt nowej ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

W dniu 15.01.2020 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało projekt nowej ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych („MFW”), zwaną również ustawą „offshore”.

W ramach projektowanej ustawy uregulowane zostały przede wszystkim:

Zasady wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Wsparcie dla wytwórców energii elektrycznej w MFW oparto w projekcie na modelu znanym już m.in. z ustawy OZE, tj. poprzez pokrywanie ujemnego salda stanowiącego różnicę pomiędzy rynkową ceną energii elektrycznej, a ceną energii elektrycznej wytworzoną w ramach MFW ustalaną w formie decyzji Prezesa URE (lata 2020 – 2023) lub w ofercie aukcyjnej (od 2023 roku). Pierwsza aukcja ma odbyć się w 2023 r., a maksymalny okres wsparcia dla wytwórców wyniesie 25 lat.

Usprawnienia procedur administracyjnych związanych z realizacją inwestycji

Projekt przewiduje usprawnienia związane z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych dla realizacji inwestycji w zakresie MFW, przede wszystkim: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody wodnoprawnej, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. Termin na wydanie tych decyzji ma wynosić maksymalnie 90 dni, a sama decyzja ma być natychmiast wykonalna. Skróceniu mają ulec również terminy rozpoznawania skarg do WSA oraz NSA, tj. odpowiednio do 30 dni i do 2 miesięcy.

Wykorzystanie lokalnego łańcucha dostaw

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że obecnie na polskim rynku istnieje ponad 100 podmiotów posiadających know-how w zakresie budowy MFW. Zaproponowano zatem wprowadzenie regulacji dot. obowiązku przygotowania, w ramach wniosku o przyznanie wsparcia, planu udziału materiałów i usług lokalnych przy realizacji inwestycji i składania sprawozdania z jego wykonania.

Podkreślić należy, że wymóg ten nie oznacza braku możliwości udziału zagranicznych przedsiębiorców przy realizacji polskich projektów offshore lub utraty wparcia na wypadek takiego udziału.

Opodatkowanie farm wiatrowych typu offshore

Obecnie morskie farmy wiatrowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, wobec czego przewidziano w projekcie nałożenie odrębnego podatku na wytwórców energii elektrycznej w ramach MFW. Wysokość podatku będzie uzależniona od mocy zainstalowanej (wyrażonej w MW) i równa kwoty 23 000 zł za każdy zainstalowany MW.

Projekt jest obecnie na etapie konsultacji, należy się więc spodziewać jego modyfikacji i uzupełnień. Przepisy dotyczące morskich farm wiatrowych mają wejść w życie jeszcze w 2020 roku.

Najnowsze dane: Koszty pracy w UE

Według najnowszych danych opublikowanych przez EUROSTAT koszty pracy w Austrii rosną wolniej niż w Niemczech. Koszty zatrudnienia w Niemczech i Austrii są o 30% wyższe od średniej UE i wynoszą odpowiednio 35 euro (Niemcy) i 34,9 euro (Austria). Koszt zatrudnienia w 1 kwartale 2019 r. w Polsce to 9,9 Euro – w porównaniu do Q1 2018 oznacza to wzrost o 5,4 %.

Koszty pracy 1 kwartał 2019 w euro, zmiana w stosunku do 1 kwartału 2018

Nowy typ spółki w kodeksie spółek handlowych

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu spółek handlowych wprowadzając do polskiego porządku prawnego nowy typ spółki kapitałowej: prostą spółkę akcyjną (PSA).

PSA służyć ma wspieraniu innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Głównymi jej cechami są m.in.: brak barier wejścia (1 zł kapitału na start); szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą tradycyjną); uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce (w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji); duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki;  łatwiejsze dysponowanie środkami spółki; uproszczona likwidacja PSA.

Nowe przepisy wejdą w życie w dniu 1 marca 2020 r.

Zmiany prawne w obrocie nieruchomościami rolnymi

Sejm uchwalił ustawę nowelizującą ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacja liberalizuje dotychczasowe zasady nabywania ziemi rolnej przez osoby niebędące rolnikami.

Zgodnie z nowymi zasadami ograniczenia w obrocie ziemią rolną nie będą dotyczyć gruntów o powierzchni mniejszej od 1 ha. Nie będą także obejmować nabycia nieruchomości w drodze postępowania egzekucyjnego, podziału majątku oraz przekształceń spółek prawa handlowego.

Dodatkowo, gdy do zbycia nieruchomości rolnej wymagana jest zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a zgoda nie zostanie udzielona, KOWR obowiązany jest – na żądanie zbywcy – do zakupu nieruchomości rolnej.