POLITYKA PRYWATNOŚCI ATM.LEGAL

Ochrona Państwa prywatności podczas procesu przetwarzania danych osobowych ma dla nas niezwykle istotne znaczenie. Z tego powodu chcemy Państwa poinformować o zasadach jakie stosujemy podczas przetwarzania Państwa danych osobowych.

1.Dane Administratora Danych Osobowych

ATM.LEGAL Rechtsanwälte 

Geschäftsführender Partner: Artur Marcinkowski

Aleje Marcinkowskiego 11 nr. 33D

61-827 Poznań  

E-mail: poznanoffice@atm.legal

2. Zbieranie i przechowywanie informacji dotyczących danych osobowych oraz cel i sposób ich przetwarzania

Podczas uruchomienia strony naszej kancelarii www.atm.legal poprzez przeglądarkę internetową opisane poniżej informacje zostają automatycznie wysłane na serwer naszej strony internetowej i automatycznie zapisane. Bez dodatkowych działań z Państwa strony, na naszej stronie, aż do automatycznego ich usunięcia zostaną zapisane następujące informacje:

  • Państwa adres IP;
  • data i godzina uzyskania dostępu do naszej strony internetowej;
  • nazwa oraz adres URL pobranych dokumentów;
  • strona internetowa z jakiej otrzymaliście Państwo dostęp;
  • używana przez Państwa przeglądarka lub system obsługujący Państwa urządzenie jak również nazwę dostawcy usług.

Wyżej wymienione informacje są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu zagwarantowania sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania strony internetowej www.atm.legal. Państwa dane nie są wykorzystane w celu ustalenia Państwa tożsamości.

Podstawa prawna regulująca sposób przetwarzania danych osobowych, to Art. 6 Akapit 1 lit. f), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Przekazywanie danych

Przekazywanie informacji dotyczących Państwa danych osobowych osobom trzecim może nastąpić wyłącznie w następujących wypadkach:

  • jeżeli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrazili Państwo na to zgodę;
  • jeżeli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przekazanie danych osobowych jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych i jednocześnie nie występuje wyjątek, w którym nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub Państwa podstawowe prawa i wolności;
  • jeżeli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przekazanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • jeżeli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO, przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną.

4. Cookies

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje, które są automatycznie wysyłane przez Państwa przeglądarkę internetową i zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę. Cookies w żaden sposób nie mogą zaszkodzić Państwa urządzeniu. 

Używanie cookies służy temu, aby korzystanie z naszej strony było dla Państwa bardziej komfortowe. Używane przez nas cookies sesyjne pozwalają nam jedynie na obserwację tego, które z naszych stron zostały już przez Państwa odwiedzone. Po opuszczeniu naszej witryny, są one automatycznie usuwane. Dodatkowo stosujemy tymczasowe cookies, które zostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym, jednakże tylko na pewien określony czas. Jeżeli w tym czasie odwiedzą Państwo ponownie naszą witrynę Państwa ponowna aktywność zostanie automatycznie rozpoznana, bez konieczności ponownego wprowadzania wszystkich ustawień oraz danych. Korzystanie z cookies ułatwia nam również monitorowanie Państwa zainteresowania naszą stroną. Cookies te są jednakże po pewnym z góry określonym czasie usuwane automatycznie.

Informacje przetwarzane przez cookies są niezbędne do celów opisanych w art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Najczęściej cookies są akceptowane przez przeglądarki automatycznie. Mogą Państwo jednak zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby żadne cookies nie zostały zapisane na Państwa urządzeniu, lub aby przed ich zapisaniem pojawiała się odpowiednia informacja. Należy mieć jednak na uwadze, że całkowite zrezygnowanie z zapisywania jakichkolwiek cookies może prowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony.

5. Google Analytics

W celu dostosowanego do potrzeb kształtowania i stałego optymalizowania naszych stron korzystamy z Google Analytics, narzędzia do analizy statystyk serwisów www, udostępnianego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nazywanego dalej „Google“).

W związku z tym tworzone są pseudoanonimizowane profile użytkowników i stosowane są pliki cookie. Pozyskane przez plik cookie informacje na temat użytkowania przez Państwa naszej witryny zostają przeniesione na serwer Google w USA i są tam przechowywane. Informacje są wykorzystywane do analizy użytkowania strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem strony i korzystaniem z Internetu w celu prowadzenia badań rynku oraz dostosowywania tych stron  do potrzeb. Informacje te będą w razie potrzeby przekazywane osobom trzecim, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa lub jeśli osoby trzecie będą przetwarzać te dane na zlecenie.

Państwa adres IP w żadnym razie nie będzie łączony z innymi danymi Google. Adresy IP będą anonimizowane, tak aby nie było możliwe przyporządkowanie (IP-Masking). Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku być może nie każda funkcja tej strony internetowej będzie w pełni dostępna. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych pozyskiwanych przez pliki cookie, dotyczących użytkowania przez Państwa strony internetowej (włączając Państwa adres IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie Browser-Add-on.

Alternatywnie do Browser-Add-on, w szczególności w przypadku przeglądarek na mobilnych urządzeniach końcowych, mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, poprzez kliknięcie na ten link. Zostanie umieszczony plik opt-out cookie, który uniemożliwi późniejsze gromadzenie Państwa danych podczas odwiedzin na tej stronie internetowej. Plik opt-out cookie obowiązuje tylko w tej przeglądarce, dotyczy tylko naszej strony internetowej i zostaje umieszczony tylko na Państwa urządzeniu. Jeśli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, będą Państwo musieli ponownie umieścić plik opt-out cookie.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z Google Analytics znajdą Państwo na przykład w Google Analytics-Pomoc.

6. Google Adwords Conversion Tracking

W celu statystycznego monitorowania sposobów korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu analizy służącej optymalizacji naszej oferty, używany również Google Conversion Tracking. W tym celu Google Adwords umieszcza na Państwa komputerze plik cookie, jeśli trafili Państwo na naszą stronę przez ogłoszenie Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords, a plik cookie jeszcze nie stracił ważności, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. Nie jest zatem możliwe monitorowanie plików cookie poprzez strony internetowe klientów Adwords. Informacje uzyskane za pośrednictwem plików konwersji cookie służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Adwords uzyskują informację o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani do strony opatrzonej tagiem conversion tracking. Nie otrzymują oni jednak informacji, za pomocą których użytkownicy mogliby zostać osobiście zidentyfikowani.

Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w procedurze śledzenie (trackingu), mogą Państwo również odmówić zgody na konieczne w tym celu umieszczenie pliku cookie – na przykład poprzez odpowiednie ustawienia wyszukiwarki, które generalnie dezaktywują automatyczne umieszczanie plików cookie. Mogą Państwo również dezaktywować pliki cookie do śledzenia konwersji poprzez wprowadzenie w swojej wyszukiwarce takich ustawień, które spowodują, że pliki cookie będą blokowane przez domenę „www.googleadservices.com“. 

7. Wtyczki mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej umieszczamy w na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wtyczki do mediów społecznościowych LinkedIn oraz Xing. Informujemy, że nie mamy kontroli nad prezentowaniem i wykorzystywaniem udostępnianych tam treści oraz nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość i wykorzystywanie treści udostępnianych na serwerach tych mediów społecznościowych. 

8. Formularz kontaktowy

Jeżeli skorzystają Państwo z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, Państwa dane osobowe i inne wpisane dane są automatycznie przekazywane przez nasz serwer drogą mailową do pracownika odpowiedzialnego za dany formularz. Poza tym dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Dane osobowe przekazane przez Państwa w formularzu online są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko w ramach i w celu opracowania Państwa zapytania. Przetwarzanie i wykorzystanie danych w szerszym aniżeli powyższy zakresie następuje tylko za wyraźną zgodą Państwa.

9. Przysługujące prawa

Zgodnie z art. 15 RODO jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane dane osobowe dotyczą Państwa, a jeżeli ma to miejsce, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji o celach przetwarzania: kategoriach odnośnych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacji o prawie wniesienia skargi, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle, jak również informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz ewentualnie istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa.

Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 17 RODO mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli informacje te nie służą: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, z uwagi na względy interesu publicznego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgodnie z art. 18 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania jeżeli kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych, jeżeli przetwarzanie ich jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania.

W myśl art. 20 RODO mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które Państwo nam dostarczyliście, oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

W świetle art. 7 ust. 3 RODO- raz udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może być w każdym czasie odwołana. Skutkiem takiego działania jest, że nie będziemy mogli tych danych osobowych w przyszłości wykorzystać.

Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Z reguły mogą zwrócić się Państwo do organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub siedziby naszej kancelarii.

10. Prawo do sprzeciwu

Tak długo, jak Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) mają Państwo na podstawie art. 21 RODO prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Sprzeciw wnieść można z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją lub jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. W ostatnim przypadku, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu bez podawania przyczyn związanych z Państwa sytuacją. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługującego Państwu prawa do sprzeciwu lub odwołania, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: poznanoffice@atm.legal

11. Ochrona Państwa danych

Na naszych witrynach używamy procesu SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania, który jest połączony z Państwa przeglądarką. Z reguły chodzi tutaj o 256 bitowe szyfrowanie. W przypadku, gdy Państwa przeglądarka nie obsługuje 256 bitowego szyfrowania, zostaje zastosowana w zamian za to metoda szyfrowania 128 bitowego.

To, czy poszczególne strony naszej witryny zostały przesłane jako zakodowane, mogą Państwo ustalić na podstawie symbolu zamkniętej kłódki bądź symbolu klucza w dolnej części paska stanu Państwa przeglądarki.

Informujemy ponadto, że wykorzystywane przez nas środki ochronne są zaawansowane zarówno technicznie jak i organizacyjnie oraz nieustannie polepszane oraz aktualizowane zgodnie z najwyższymi standardami.

12. Zmiany niniejszej Polityki  

Niniejsza Polityka może być okresowo modyfikowana w celu wzmocnienia naszego systemu ochrony danych osobowych. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na naszej stronie internetowej. 

Niniejsza Polityka jest aktualna na dzień 10 września 2019 r.