Specjalizacje

Specjalizacja jest naszą mocną stroną

Obsługa prawna niemieckiego i austriackiego Biznesu w Polsce

ATM.Legal to pierwotnie polska kancelaria prawna, która dzięki międzynarodowemu zespołowi ekspertów, składającemu się z polskich, austriackich i niemieckich prawników, doradza przedsiębiorcom z Polski, Austrii i Niemiec we wszystkich dziedzinach prawa.

Doradzamy międzynarodowo. Od lat współpracujemy z Ambasadą Austrii w Polsce. Radca prawny Artur Marcinkowski, założyciel Kancelarii, posiada oficjalny tytuł zaufanego prawnika Wydziału Handlowego Ambasady Austrii w Polsce.

Dzięki zgranej współpracy prawników, doradców podatkowych i ekspertów branżowych doradzamy zarówno przy przygotowaniu wejścia na rynek polski, w tym również przy wymagających transakcjach inwestycyjnych, jak i w toku bieżącej działalności przedsiębiorstw. Naszym atutem jest kompleksowość świadczonych usług. Na skutek długoletniej współpracy z firmami doradczymi z branży finansowej, IT, księgowej i HR, jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom pełnowymiarowe rozwiązania.

Obsługa prawna polskiego biznesu w Niemczech i w Austrii

Biegła znajomość prawa austriackiego i niemieckiego pozwala nam spełniać wymogi i oczekiwania naszych Klientów, które często podyktowane są regulacjami wynikającymi z ich rodzimego systemu prawnego.

Zakres naszej praktyki w zakresie prawa niemieckiego i austriackiego obejmuje w szczególności doradztwo w następujących obszarach:

 • polskie inwestycje w Niemczech i w Austrii
 • optymalizacja podatkowa poprzez zakładanie fundacji w Austrii
 • niemieckie prawo spółek | austriackie prawo spółek
 • zakładanie spółek w Niemczech i w Austrii
 • umowy handlowe z firmami w Niemczech i w Austrii
 • niemieckie prawo pracy | austriackie prawo pracy
 • obsługa prawna działalności polskich firm budowlanych w Niemczech i w Austrii
 • niemieckie prawo podatkowe | austriackie prawo podatkowe
 • procesy sądowe w Niemczech | procesy sądowe w Austrii
 • windykacja w Niemczech | windykacja w Austrii

Inwestycje zagraniczne

Nasze doradztwo prawne w zakresie inwestycji zagranicznych dzielimy na 3 etapy, tj. fazę projektową, wdrożeniową oraz kick-off. W ramach fazy projektowej opracowujemy konstrukcję prawną właściwą dla danego przedsięwzięcia inwestycyjnego, analizujemy skutki podatkowe i udzielamy Klientowi wszystkich istotnych informacji na temat otoczenia prawnego i administracyjnego planowanej działalności. W fazie wdrożeniowej tworzymy strukturę prawną (spółkę, fundusz inwestycyjny, inny podmiot prawny), uzyskujemy niezbędne zezwolenia i koncesje, opracowujemy projekty umów obsługujących planowaną działalność oraz doradzamy Klientowi w trakcie negocjowania ich warunków. Na ostatnim etapie przedsięwzięcia inwestycyjnego uczestniczymy w kontaktach z organami administracji, zapewniamy nadzór prawny nad odbiorem prac realizacyjnych, doradzamy przy konstruowaniu warunków umów zatrudnienia i dostarczamy Klientowi niezbędne usługi doradcze z branży finansowej, IT, księgowej i HR. Dodatkowo oferujemy naszym Klientom pełen zakres usług doradczych ze strony naszych ekspertów branżowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie biznesowe i bogatą sieć kontaktów w sektorach energetyki odnawialnej, budownictwa, FMCG oraz Private Equity/Venture Capital.  

Prawo spółek

Doradzamy przy wyborze odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności i tworzymy takie podmioty jak spółki, fundusze inwestycyjne, oddziały, przedstawicielstwa, struktury holdingowe z wykorzystaniem spółek zagranicznych czy fundacje – w Polsce, w Niemczech oraz w Austrii. Obsługujemy zgromadzenia wspólników i zgromadzenia akcjonariuszy, dostosowujemy postanowienia statutów i umów do aktualnych i przyszłych wyzwań gospodarczych, zapewniamy ramy prawne wejścia nowych wspólników lub wyjścia z inwestycji. Posiadamy długoletnią praktykę w realizacji przekształceń spółek prawa handlowego. Tworzymy regulaminy organów spółek, przeprowadzamy badania corporate due diligence. W ramach obsługi prawnej inwestycji Private equity/Venture Capital opracowujemy i negocjujemy warunki term – sheetów i umów inwestycyjnych oraz doradzamy menedżerom inwestycyjnym we wszystkich aspektach prawa spółek. 

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia to naturalne procesy towarzyszące rozwojowi przedsiębiorstwa. Ze względu na swój skomplikowany charakter prawny, wymagają ścisłej współpracy prawników i doradców podatkowych. Jako ATM.LEGAL zapewniamy niezbędny know-how. Oferujemy kompleksową obsługę procesów M&A, od etapu projektowania transakcji poprzez badanie due diligence aż do closingu oraz działań składających się na tzw. Post-Merger Intergration. Doradzaliśmy w licznych transakcjach M&A z udziałem polskich spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych typu VC i CVC oraz prywatnych inwestorów z Niemiec i z Austrii.

Międzynarodowe umowy handlowe

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu stosunków umownych w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym. ATM.LEGAL gwarantuje praktyczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. 

Energetyka

Od lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom zajmującym się się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zabezpieczamy prawa do gruntów, doradzamy w trakcie prac projektowych, uzyskujemy niezbędne pozwolenia administracyjne, sporządzamy i negocjujemy umowy zakupu i sprzedaży energii elektrycznej oraz reprezentujemy Klientów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Bankowość

Nasz Partner strategiczny w Polsce – kancelaria Lawspective – posiada unikalne doświadczenie w zakresie rozumienia jak funkcjonuje bank, w każdym aspekcie działalności, w aspekcie regulacyjnym, produktowym, transakcyjnym.

Lawspective od ponad 15 lat stale doradza przy bieżącej obsłudze instytucji finansowych (banków, spółek faktoringowych, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych).

Dzięki międzynarodowym kompetencjom ATM.Legal oraz specjalistycznemu know-how Lawspective jesteśmy w stanie skierować naszą ofertę do podmiotów działających na rynkach finansowych w Niemczech lub Austrii, zainteresowanych rozszerzeniem swojej działalności na rynek polski.

Wybrane kompetencje:

 • doradztwo transakcyjne i złożone projekty regulacyjne dla instytucji finansowych, w tym banków,
 • reprezentowanie banków w postępowaniach przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego,
 • doradztwo w projektach związanych z rozwojem produktów faktoringowych;
 • wspieranie banków i spółek faktoringowych przy wdrażaniu niestandardowych struktur finansowania,
 • serwis prawny sieci oddziałów jednego z największych banków prywatnych;
 • współtworzenie wewnętrznych regulacji i regulaminów bankowych,
 • prowadzenie sporów masowych z konsumentami.

Nieruchomości | Prawo budowlane

Sektor nieruchomościowy i budowlany nie ma dla nas tajemnic. Doradzamy funduszom inwestującym w nieruchomości komercyjne, deweloperom i prywatnym inwestorom. Audytujemy nieruchomości, zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji nieruchomościowych i towarzyszymy naszym Klientom na każdym etapie projektów deweloperskich. 

Podatki

Oferujemy naszym Klientom bieżące doradztwo podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień transgranicznych. Sporządzamy plany podatkowe mające na celu minimalizację globalnych obciążeń podatkowych naszych Klientów. Sporządzamy dokumentację cen transferowych i prowadzimy postępowania przed organami podatkowymi.

Prawo żywnościowe

Mamy bogate doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami z branży FMCG. Nasze doradztwo w obszarze prawa żywnościowego obejmuje:

 • ocenę etykiet poszczególnych produktów żywnościowych, w tym suplementów diety, uwzględniającą w szczególności ocenę oznakowania produktów w zakresie możliwości wprowadzania konsumenta w błąd,
 • doradztwo w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych,
 • ocenę produktów regionalnych i tradycyjnych (CHOG, GTS, CHNP) oraz produktów mogących zostać uznane za podobne,
 • opiniowanie reklamy produktów spożywczych oraz tekstów marketingowych,
 • dostosowanie etykiet do wciąż zmieniających się przepisów praw żywnościowego, w tym wymogów nałożonych rozporządzeniem 1169/2011,
 • szacowanie ryzyka związanego z umieszczeniem poszczególnych informacji oraz znaków na produktach,
 • sporządzanie opinii oraz informacji prawnych w zakresie prawa żywniościowego,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowania administracyjnych prowadzonych przez Inspekcję Handlową, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz innymi organami urzędowej kontroli żywności,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • kompleksową obsługa podmiotów z branży FMCG.

Prawo reklamy

Weryfikujemy działalność reklamową przedsiębiorców pod kątem:

 • czynów nieuczciwej konkurencji,
 • nieuczciwych praktyk rynkowych,
 • wprowadzania konsumenta w błąd,
 • obowiązków wynikających z przepisów szczególnych np. prawa żywnościowego, ustawy o radiofonii i telewizji.

Doradzamy naszym Klientom w zakresie obowiązków informacyjnych, w tym we wszelkich aspektach związanych z reklamacjami konsumenckimi oraz obowiązkami wynikającymi z ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Sporządzamy oraz weryfikujemy regulaminy konkursów i loterii oraz akcji promocyjnych.

Własność intelektualna | Znaki towarowe

Doradzamy twórcom w celu ochrony ich praw.  Tworzymy umowy i analizy prawne dotyczące praw autorskich i reprezentujemy twórców i przedsiębiorców w sporach z zakresu prawa autorskiego. Oferujemy również obsługę prawną w zakresie:

 • badania zdolności rejestracyjnej znaków towarowych,
 • zgłaszania i rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UP RP), w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO),
 • sporządzania umów dotyczących znaków towarowych,
 • sporządzania opinii prawnych dotyczących znaków towarowych,
 • reprezentowania klientów w postępowaniach spornych przed urzędami oraz postępowaniach sądowych.

Ochrona danych osobowych | RODO

ATM.LEGAL zapewnia wszechstronną obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych. Przygotowujemy dokumentację RODO, weryfikujemy zawierane umowy, strony www, procesy wewnętrzne i dokumentację pracowniczą pod kątem ich zgodności z RODO. Prowadzimy szkolenia dla Klientów i ich pracowników w zakresie ochrony danych osobowych i regulacji RODO. 

Compliance

Opracowujemy dokumentację compliance od podstaw, definiując standardy w ścisłej współpracy z Klientem, jak i implementujemy reguły obowiązujące w międzynarodowych grupach kapitałowych do spółek operujących na rynku lokalnym. Prowadzimy szkolenia dla Klientów i ich pracowników w zakresie standardów compliance w przedsiębiorstwie oraz zapewniamy kompetentną usługę CCO. 

Prawo pracy | Kontrakty menadżerskie

Gwarantujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie stosunków zatrudnienia. Przygotowujemy komplet dokumentacji pracowniczej, nadzorujemy procesy wewnętrzne i doradzamy pracodawcom w kontaktach ze związkami zawodowymi. Posiadamy bogate doświadczenie w redagowaniu kontraktów menedżerskich, w tym umów zatrudnienia dla menedżerów spółek zagranicznych i spółek publicznych.

Rozwiązywanie sporów | Spory sądowe

Konflikty prawne są nieodzownym elementem działalności biznesowej. Zawsze staramy się doradzać naszym Klientom w taki sposób, aby im zapobiegać. W razie braku możliwości deeskalacji, zapewniamy kompetentnych i skutecznych doradców. Prowadzimy procesy sądowe i postępowania arbitrażowe, doradzamy w przypadku sporów korporacyjnych oraz zapewniamy skuteczne wykonanie wyroków sądowych.  

Prawo karne | Prawo karne gospodarcze

Stopień uregulowania obrotu gospodarczego powoduje, że jego uczestnicy nieustannie narażeni są na ryzyko naruszenia obowiązujących przepisów. Jako ATM.LEGAL skutecznie doradzamy przedsiębiorcom i członkom organów spółek w sprawach karnych gospodarczych. Dodatkowo oferujemy wszechstronną pomoc prawną w pozostałych sprawach o przestępstwa. Występujemy w roli:

 • obrońcy podejrzanego i oskarżonego,
 • pełnomocnika pokrzywdzonego,
 • pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • pełnomocnika oskarżyciela prywatnego.