Czy można założyć w Polsce firmę z zagranicy, bez konieczności przyjazdu do Polski?

W świetle aktualnych danych (Raport EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2019) Polska jest pod względem atrakcyjności inwestycyjnej liderem w Europie Środkowo – Wschodniej, natomiast w skali całego kontynentu zajmuje 6. lokatę. Odpowiedź na pytanie o możliwość założenia firmy w Polsce z zagranicy, bez konieczności przyjazdu do Polski, ma więc istotne znaczenie praktyczne.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, kto i w jakiej formie może prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski.

Zgodnie z Art. 4. 1. Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby zagraniczne z państw członkowskich UE mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Z kolei pozostałe Osoby zagraniczne, które posiadają zezwolenie na pobyt w Polsce, mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Możliwe formy działalności gospodarczej w Polsce

W praktyce działalność gospodarcza wykonywana jest w Polsce w formie tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki prawa handlowego. Najczęściej stosowaną formą prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce jest spółka prawa handlowego, głównie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oba typy działalności mogą zostać założone z zagranicy, bez konieczności przyjazdu do Polski.

Założenie spółki w Polsce przez Internet

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w formie aktu notarialnego albo przez Internet, na portalu S24 (https://ekrs.ms.gov.pl/s24/), prowadzonym przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Rejestracja przez Internet jest dobrą formą dla nieskomplikowanych spółek, zakładanych jednoosobowo, albo takich, które w umowach nie mają rozbudowanych zapisów. Rejestracja przez Internet daje mniejsze możliwości ukształtowania umowy spółki, niż zakładanie spółki u notariusza. Przy zakładaniu spółki przez internet rok obrotowy będzie równy kalendarzowemu, pokrycie kapitału zakładowego będzie możliwe wyłącznie wkładami pieniężnymi, a zbycie udziałów będzie mogło zostać uregulowane jedynie na dwa sposoby,

Korzystając z systemu S24 można podpisać dokumenty przy użyciu:
• podpisu elektronicznego kwalifikowanego (podpis zakupiony od dostawcy certyfikatów kwalifikowanych)
• podpisu Profilem Zaufanym (aby uzyskać taką możliwość należy zarejestrować się na stronie Profilu Zaufanego) (https://pz.gov.pl/pz/index).

Jedynie zarejestrowana osoba może logować się do systemu eKRS przy pomocy loginu i hasła. Każda z osób rejestrujących spółkę musi posiadać aktywne konto w systemie polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Formalności związane z pozyskiwaniem Profilu Zaufanego pozwalającego na podpisywanie dokumentów i wniosków mogą zostać załatwione w polskich placówkach konsularnych.

Należy jednak pamiętać, iż w trakcie procedury zakładania spółki w sposób uproszczony konieczna będzie dobra znajomość polskiego języka, a także polskiego prawa. Co jednak w sytuacji, gdy cudzoziemiec nie zna języka polskiego, a szuka możliwości szybkiego i nieskomplikowanego zarejestrowania spółki w Polsce?

Umowa spółki może zostać zawarta przez pełnomocnika.

W celu założenia w Polsce spółki cudzoziemiec może ustanowić pełnomocnika, udzielając mu odpowiedniego pełnomocnictwa. Niektóre umowy spółki prawa handlowego jak np. umowa spółki komandytowej bądź spółki z o. o. wymagają formy aktu notarialnego – i w takiej też formie powinno być udzielone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo może oczywiście zostać udzielone przed zagranicznym notariuszem. W przypadku Niemiec, pełnomocnictwo powinno zostać potwierdzone tzw. Apostille. Z kolei w przypadku Austrii – w związku z obowiązywaniem stosownych umów międzynarodowych pomiędzy Polską a Austrią – taka konieczność nie występuje.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone