ATM.LEGAL ALERT: Projekt nowej ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

W dniu 15.01.2020 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało projekt nowej ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych („MFW”), zwaną również ustawą „offshore”.

W ramach projektowanej ustawy uregulowane zostały przede wszystkim:

Zasady wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Wsparcie dla wytwórców energii elektrycznej w MFW oparto w projekcie na modelu znanym już m.in. z ustawy OZE, tj. poprzez pokrywanie ujemnego salda stanowiącego różnicę pomiędzy rynkową ceną energii elektrycznej, a ceną energii elektrycznej wytworzoną w ramach MFW ustalaną w formie decyzji Prezesa URE (lata 2020 – 2023) lub w ofercie aukcyjnej (od 2023 roku). Pierwsza aukcja ma odbyć się w 2023 r., a maksymalny okres wsparcia dla wytwórców wyniesie 25 lat.

Usprawnienia procedur administracyjnych związanych z realizacją inwestycji

Projekt przewiduje usprawnienia związane z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych dla realizacji inwestycji w zakresie MFW, przede wszystkim: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody wodnoprawnej, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. Termin na wydanie tych decyzji ma wynosić maksymalnie 90 dni, a sama decyzja ma być natychmiast wykonalna. Skróceniu mają ulec również terminy rozpoznawania skarg do WSA oraz NSA, tj. odpowiednio do 30 dni i do 2 miesięcy.

Wykorzystanie lokalnego łańcucha dostaw

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że obecnie na polskim rynku istnieje ponad 100 podmiotów posiadających know-how w zakresie budowy MFW. Zaproponowano zatem wprowadzenie regulacji dot. obowiązku przygotowania, w ramach wniosku o przyznanie wsparcia, planu udziału materiałów i usług lokalnych przy realizacji inwestycji i składania sprawozdania z jego wykonania.

Podkreślić należy, że wymóg ten nie oznacza braku możliwości udziału zagranicznych przedsiębiorców przy realizacji polskich projektów offshore lub utraty wparcia na wypadek takiego udziału.

Opodatkowanie farm wiatrowych typu offshore

Obecnie morskie farmy wiatrowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, wobec czego przewidziano w projekcie nałożenie odrębnego podatku na wytwórców energii elektrycznej w ramach MFW. Wysokość podatku będzie uzależniona od mocy zainstalowanej (wyrażonej w MW) i równa kwoty 23 000 zł za każdy zainstalowany MW.

Projekt jest obecnie na etapie konsultacji, należy się więc spodziewać jego modyfikacji i uzupełnień. Przepisy dotyczące morskich farm wiatrowych mają wejść w życie jeszcze w 2020 roku.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone